Skip to content

Využití geolokačních dat ve veřejné správě (CS)

Ostrava, prosinec 2023 - Ministerstvo vnitra informovalo o využití geolokačních dat ve veřejné správě1. Z pohledu řešitele některých z prezentovaných a odkazovaných scénářů2 využití těchto dat3 4 5 6 a od roku 2020 i provozovatele Atlasu mobility obyvatelstva v ČR, souboru modelovaných dat týkajících se mobility obyvatelstva, pro jehož zpracování byly využity HPC (High-Performance Computing) služby Národního superpočítačového centra VŠB-TU Ostrava, uvádíme v této souvislosti následující.

Jedním ze základních poznatků získaných prací na projektech zpracování dat o mobilitě je dynamická povaha distribuce populace v různých regionech, která se vyznačuje opakujícími se vzory založenými nejen na dnech v týdnu ale i na dalších sezónních vlivech. Informace jsou navíc vždy zatíženy subjektivními úpravami a přepočty vzorků prováděných zpracovatelem.

V počech obyvatel v regionech prezentovaných Ministerstvem vnitra není tento kontext patrný. Konkrétně, podkladem pro deklarovanou skutečnost, že "v Praze reálně žije cca o 200 tisíc víc rezidentů, než ukazují oficiální statistiky ČSÚ" je pojem "rezident" a blíže nespecifikované období. Počet obyvatel je stěžejním ukazatelem pro rozdělení příspěvků státního rozpočtu na plnění úkolů v přenesené působnosti (§ 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a dalších finačních zdrojů. Publikované informace mohou navozovat pocit nespravedlnosti přerozdělování finančních prostředků z důvodů podhodnocení počtu obyvatel Prahy. Pokud má v roce 2024 Praha příspěvek na výkon státní správy 11,70 miliard Kč 7 a připustili bychom tezi o 15 procent vyšším počtu obyvatel, tak zjednodušeným výpočtem by Praha mohla získat navíc příspěvek zhruba 1,76 miliard Kč ročně na úkor ostatních účastníků systému. Informace pocházející ze specifických analýz je třeba důsleně oddělit od oficiálních statistik ČSÚ.

Pro ilustraci souvislostí, dokládáme kvantifikaci výkyvů přítomného obyvatelstva na základě Atlasu mobility konzistentní časovou řadou, jakož i trendy pozorovanými v době vln COVID-19, které byly ověřovány prostřednictvím dat nezávislých datových zdrojů8 9. Viz též Dynamika obyvatelstva v regionech a služby orientované na občany.

 • V jižních Čechách se jedná o nárůst 95 tisíc lidí (15 %) v průměrnou červencovou středu a ještě výraznější nárůst o 125 tisíc lidí (19 %) v průměrnou neděli roku 2022 oproti typickým 640 tisícům obyvatel kraje.
 • Naproti tomu hlavní město Praha ve stejném období zaznamenalo znatelný úbytek obyvatel. V průměrnou středu došlo k úbytku o 9 % (cca 112 tis. osob) a v průměrnou neděli o 23 % (cca 296 tis. osob) oproti obvyklému počtu obyvatel 1,3 milionu.
 • Další příklad lze nalézt v Libereckém kraji, kde dochází k nárůstu populace v zimním období. O únorových nedělích se počet obyvatel oproti běžné populaci zvýšil o 7 % a k obvyklým 441 tisícům obyvatel regionu tak přibylo dalších 31 tisíc lidí.

Odhadovaná populace Prahy prostřednictvím Altasu mobility je za celé období v souladu se statistikou ČSÚ, tj. průměr cca 1,3 miliónu obyvatel. Model nám ukazuje, že populace v ranních hodinách dosáhla svého maximama 1.46 miliónu v průměrný čtvrtek měsíce listopadu 2019, tj. nárůst oproti průměru o cca 12,3 p.b. Pokud by průměrná populace Prahy byla 1,3 miliónu + 0,2 miliónu, tj. celkem 1,5 miliónu jak deklaruje zpráva ministerstva, pak by za předpokladu přirozené fluktuace v rámci různých obobí mohlo v Praze být až 1,685 miliónu obyvatel (1,5 mil navýšeno o 12,3 p.b.). To je o téměř 385 tisíc nebo 30 p.b. více než uvádí ČSÚ nebo všichni obyvatele Brna přestěhovaní do Prahy.

Ukázka výtisku z Atlasu mobility

Ukázka obsahuje vyčíslení populace hlavního města Prahy v průměrné středy a soboty v měsíci od října 2019 do prosince 2022. Odhadovaná populace ráno (vsb_population_in_morning) odpovídá průměrnu 1,3 miliónu obyvatel. Pro zjištění přítomného obyvatelstva v Praze v průběhu dne, je možné k hodnotě pro daný den přičíst rozdíl Dojížďka do oblasti (vsb_commutes_to_location) a Dojížďka z oblasti (vsb_commutes_from_location), tj. saldo dojížďky. Dojížďka v oblasti (vsb_commutes_in_location) je pro stav celkové populace ve sledovaném území neutrální.

indicators_2023-12-06t20_05_38.pdf

Překlad položek legendy.

vsb_population_in_morning
Odhadovaná populace ráno. Hodnota je odhad VŠB-TUO. Předpovídáme jedinečnou populaci přítomnou v oblasti v čase mezi 00:00:00 a 04:59:59. |

vsb_commutes_from_location
Dojížďka z oblasti
Dojížďka z oblasti. Počet lidí, kteří vyjíždí z dané oblasti, kde pobývají mezi 00:00:00 a 04:59:59, do jakéhokoli cíle dojíždění (obvykle do práce nebo školy, obecně do cíle, kde tráví nejdelší dobu v denním cyklu) mimo oblast. Oblast je polygon definovaný kódem oblasti. Hodnota je odhad VŠB-TUO.

vsb_commutes_to_location
Dojížďka do oblasti
Dojížďka do oblasti. Počet lidí, kteří dojíždí do dané oblasti (obvykle do práce nebo školy, obecně do cíle, kde tráví nejdelší dobu v denním cyklu) z jakýchkoliv oblastí, kde pobývají mezi 00:00:00 a 04:59:59, a které se nachází mimo oblast. Oblast je polygon definovaný kódem oblasti. Hodnota je odhad VŠB-TUO.

vsb_commutes_in_location
Dojížďka v oblasti
Dojížďka v oblasti. Počet lidí, kteří dojíždí v oblasti. Oblast je polygon definovaný kódem oblasti. Za dojížďku v oblasti je považována situace překročení hranice základní sídelní jednotky v oblasti. Hodnota je odhad VŠB-TUO.

gov_population_usual_2019
Obvyklá populace
Obvyklá populace. Hodnota je hlášena Českým statistickým úřadem. Informace byla stažena jednou z iRSO dne 10. 3. 2019. V té době registr pod položkou Počet obyvatel obce ke dni 31. 12. obsahoval údaje k datu 1. 1. 2018. Tyto hodnoty používáme, protože množství změn během období použitého pro odhady není významné. Více podrobností naleznete na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j.


 1. Unikátní geolokační data. analýza mobility populace umožní cíleně zlepšovat dostupnost i služby veřejné správy. December 2023. Navštíveno 6. prosince, 2023. URL: https://www.mvcr.cz/clanek/unikatni-geolokacni-data-analyza-mobility-populace-umozni-cilene-zlepsovat-dostupnost-i-sluzby-verejne-spravy.aspx

 2. Využití geolokačních dat mobilních operátorů o mobilitě. December 2023. Navštíveno 6. prosince, 2023. URL: https://storymaps.arcgis.com/stories/4b8ef6d4234a40dc9620d0eaafdb41b7

 3. Tačr rodos te01020155 - specifické metody v rámci centra pro rozvoj dopravních systémů rodos. December 2019. Navštíveno 1. července, 2023. URL: https://starfos.tacr.cz/projekty/TE01020155

 4. Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města. 2019. Navštíveno 28. února, 2023. URL: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10905012

 5. Využití mobilních dat pro plánování veřejné dopravy. 2020. Navštíveno 28. února, 2023. URL: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13178572

 6. Atlas mobility emergency state. May 2020. Accessed on 1 August, 2023. URL: https://atlas-mobility.danse.tech/uvod.html

 7. Příspěvek na výkon státní správy. February 2023. Accessed on December 6, 2023. URL: https://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-prispevek-na-vykon-statni-spravy.aspx

 8. Community mobility reports. 2020. Accessed on November 1, 2022. URL: https://www.google.com/covid19/mobility/

 9. Silniční databanka a ndic. February 2023. Accessed on February 28, 2023. URL: https://www.rsd.cz/rsd/silnicni-databanka-a-ndic