Skip to content

Matematický model přepočtu pozorování v mobilní síti na územní prvek nebo specifické území (CS)

Matematický model přepočtu pozorování v mobilní síti na územní prvek nebo specifické území je registrovaným výsledkem výzkumu a vývoje. SW je registrován na VŠB-TUO pod evidenčním číslem 027/20-12-2019_SW. Kontakt: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika | email: miroslav.voznak@vsb.cz| web: danse.tech

Model umožňuje převod úhrnů signalizačních dat zjištěných prostřednictvím mobilní sítě na úhrny SIM v administrativně členění území. SW pracuje ve dvou variantách, a to pro 1. specifické území vymezené libovolným čtvercovým polygonem o minimální velikosti 100 * 100 2. pro administrativně členěné území vymezené základní sídelní jednotkou s následnou skladebností do vyšších územních celků1.

Hlavní funkce modelu spočívá v propojení polygonů modelu pokrytí s polygony libovolně vymezeného území a jejich územními prvky při zohlednění průběžné aktualizace vstupních parametrů jak na straně mobilní sítě, tak na straně územních prvků a v neposlední řadě i jejich atributů zjišťovaných statistickými metodami a možnosti jejich uživatelského zobrazení. Model pracuje s pokrytím následujících sítí: FDD = UMTS; 2100 MHz; GSM = 2G; 900 + 1800 MHz; l18 = 4G LTE; 1800 MHz; l21 = 4G LTE; 2100 MHz; l26 = 4G LTE; 2600 MHz; l80 = 4G LTE; 800 MHz.

Příklad atributu SIM místo bydliště v denním cyklu


Alt Image Caption
Schématické znázornění územních prvků, elementárních objektů a modelu šíření radiového signálu

Aplikace matematického modelu pro území prvek

\[ {User}_{U_a}^{\text {Home }}=\sum_i\left({User}_{c_i^{U^a}}^{\text {Home }} \times \frac{\alpha^{U^a} \sum_j S O_j^{U^a}}{\alpha^{U^a} \sum_j S O_j^{U^a}+\sum_k\left(\alpha_k^{U_k^b} \sum_l S O_l^{U_k^b}\right)}\right) \]

Aplikace matematického modelu pro specifické území

\[ {User}_{U_f}^{\text {Home }}=\sum_i U {ser}_{c_i^{U^a}}^{\text {Home }} \]

kde


\({User}^{\text {Home }}{ }_{C_i}\) : počet jedinečných SIM v buňce \(C_i\) pro které buňka splnila pro SIM podmínky přidělení atributu jako místo bydliště \(v\) denním cyklu


\(U^a:\) zájmové území

\(U^b\) : územní prvky s elementárními objekty vstupujícími do výpočtu

\(U^x: U^x=U^a\) nebo \(U^x=U^b\)

\(U^s\) : územní prvkys elementárními objekty nevstupující do výpočtu


\(C^{U^a}:\) množina buněk pokrývající \(U^a\)

\(C^{U^s}:\) množina buněk pokrývající současně \(U^a a U^s\)


\(U^f\) : území pokryté buňkami \(C^{U^a} a C^{U^s}\)

\(U^{f^{\prime}}:\) území pokryté jinými buňkami než \(C^{U^a} a C^{U^s}\)

\(U^f+U^{f^{\prime}}\) : území pokryté mobilní sítí operátora s licencí k provozování mobilní sítě na území ČR


\(C_i^{U^a}\): buňka pokrývající \(U^a\)

\(U^{C_i^{U^a}}:\) množina \(U^b\) pokrytých buňkou \(C_i^{U^a}\)


\(SO_x^{U^x}: x\)\(tý\) stavební objekt v \(U^x\)

\(SO_j^{C_i^{U^a}}: j\)\(tý\) stavební objekt v \(U^a\) pokrytý buňkou \(C_i^{U^a}\)

\(SO_l^{C_i^{U^b}}: l\)\(tý\) stavební objekt v \(U^b\) pokrytý buňkou \(C_i^{U^a}\)

\(SO_l^{C_i^{U_k^b}}: l\)\(tý\) stavební objekt v \(k\)\(tém\) \(U^b\) pokrytý buňkou \(C_i^{U^a}\)


\(i \in C^{U^a}, i=1, \underline{\underline{2}} \ldots\)

\(j \in S O^{C_i^{U^a}}, j=1, \underline{\underline{2}}, \ldots\)

\(l \in S O^{C_i^{U_k^b}}, l=1, \underline{\underline{2}} \ldots\)

\(k \in U^{C_i^{U^a}}, k=1, \underline{\underline{2}} \ldots\)


\(\alpha^{U^x}\) : koeficient obydlenosti \(v U^x /^*\)

\(\alpha^{U^x}=\frac{P^{U^x}}{O^{U^x}}\)

\(P^{U^x}\) : počet obyvatel \(k\) 31.12. v územní jednotce \(U^x\)

\(O^{U^x}\) : počet bytů obydlených ke konci čtvrtletí \(v\) územní jednotce \(U^x\)

/* pro další atributy SIM se použije obdobně


  1. Soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek. 2 2023. Accessed on February 28, 2023. URL: https://www.czso.cz/csu/rso/soustava-uzemnich-prvku-a-uzemne-evidencnich-jednotek